Cổ Nguyệt Phương Nguyên là ai? Tiểu sử nhân vật

Cổ Nguyệt Phương Nguyên là nhân vật chính trong truyện Cổ Chân Nhân của tác giả cùng tên Cổ Chân Nhân. Vốn là một học sinh từ Hoa Hạ ở Trái Đất, may mắn xuyên không đến thế giới mới này và trở thành một nhân vật lớn trong giới ma đạo. Do việc luyện chế “Xuân Thu Thiền” tạo ra quá nhiều sát khí, anh ta đã gặp phải sự vây quét của các phe chính phái và buộc phải tự hủy (do Thiên ý sắp đặt), nhưng nhờ “Xuân Thu Thiền” mà anh ta đã trọng sinh về 500 năm trước.
Cùng Gaming tìm hiểu thông tin chi tiết về nhân vật này qua bài viết dưới đây.

Cổ Nguyệt Phương Nguyên là ai?

Tên 古月方源 (Cổ Nguyệt Phương Nguyên)
Tên khác Toán Bất Tận, Võ Di Hải, Sở Doanh, Hắc Thành, Liễu Quán Nhất, Trí Đa Tinh Trần Đạo, Tinh Tượng tử, Sa Hoàng, Thường Sơn Âm, Hắc Thổ, Cổ Nguyệt Phương Chính
Tôn hào Đại Ái Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn
Xuất thân Nam Cương · Thanh Mao Sơn · Cổ Nguyệt sơn trại
Tu vi Cửu chuyển Cổ Tôn
Lưu phái Toàn bộ lưu phái thông tu, Luyện đạo Đạo Chủ
Tư chất Cửu ngũ chí tôn thân thể
Hồn phách 60 triệu hoang hồn
Tiên Khiếu Chí Tôn động thiên
Đặc thù Hoàn chỉnh Thiên Ngoại Chi Ma (thiên ngoại chi hồn + thiên ngoại thân thể, siêu thoát Thiên ý ràng buộc)
Thế lực Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh

Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Phân thân của Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Hà Xuân Thu: Bát chuyển Trụ đạo Cổ Tiên, Phương Nguyên nguyên thân thể, chủ yếu phụ trách bảo vệ Xuân Thu Thiền, luyện cổ cùng hỗ trợ kiến thiết Chí Tôn động thiên.
Mộng Cầu Chân: Lục chuyển Mộng đạo Cổ Tiên, hoàn mỹ Thuần Mộng Cầu Chân Thể, nắm giữ 30 triệu nhân hồn gốc gác, ngũ vực lưỡng thiên người thứ nhất Mộng đạo Cổ Tiên.
Ngô Soái: Bát chuyển Nô đạo Cổ Tiên, thân phận dị tộc Long Nhân, tân Long Nhân, chuyên tu quân đoàn kiến nô dịch thuật, nắm giữ bát chuyển đỉnh cao sức chiến đấu.
Khí Hải lão tổ: Bát chuyển Khí đạo Cổ Tiên, Thiên Đình Khí Công Quả biến thành, Á Tiên Tôn sức chiến đấu, bị Phương Nguyên cố ý từ bỏ, tạo thành Nguyên Thủy sống lại kinh thiên khí bạo.
Chiến Bộ Độ: Bát chuyển Biến hóa đạo Cổ Tiên, Thú Tai động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, khống chế Tự Do Tàn Khuyết Biến sát chiêu, sử dụng sau tức là Á Tiên Tôn.
Lý Tiểu Bạch: Lục chuyển Tín đạo Cổ Tiên, Hoa Văn động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, mượn Hoa Văn động thiên chuyển đầu Thiên Đình cử chỉ, mai phục Trung Châu bầu trời.
Bang chủ Cái bang: Ngũ chuyển Nhân đạo cổ sư, thân thể là ngũ chuyển Khất Cái Cổ biến thành, dựa vào Nhân Ý Cổ gắn bó tồn tại, ở Thần Đế Thành bích hoạ thế giới sáng lập Cái Bang.

Cảnh giới lưu phái

Đạo Chủ: Luyện đạo.
Chuẩn vô thượng đại tông sư: Trụ đạo, Nô đạo.
Đại tông sư: Thâu đạo, Biến hóa đạo, Luật đạo, Khí đạo, Viêm đạo, Trí đạo, Thủy đạo, Thổ đạo, Độc đạo, Thiên Đạo.
Tông sư: Huyết đạo, Lực đạo, Tinh đạo, Trận đạo, Ám đạo, Hồn đạo, Kiếm đạo, Nhân đạo, Mộc đạo, Thực đạo, Hư đạo, Vận đạo, Băng Tuyết đạo.
Chuẩn tông sư: Phi hành.
Đại sư: Mộng đạo, Vũ đạo, Kim đạo, Phong đạo, Vân đạo, Lôi đạo, Tín đạo, Quang đạo, Âm đạo.

Bản mệnh tiên cổ của Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Xuân Thu Thiền: Phương Nguyên Trụ Đạo phân thân bản mệnh cổ, bát chuyển cấp số, từ Hồng Liên Ma Tôn sáng chế, có thể mang theo kí chủ ý chí trở lại Quang Âm Trường Hà thượng lưu, để kí chủ không ngừng trọng sinh.
Mộng Điệp Cổ: Phương Nguyên Mộng Đạo phân thân bản mệnh cổ, lục chuyển cấp số, có thể thăm dò mộng cảnh đón lấy diễn biến con đường, xu cát tị hung , để Cổ Tiên cấp tốc tìm tới phương pháp thích hợp.

Tiên cổ sở hữu

Thiên Đạo: Thiên Cơ (9), Thiên Võng (9), Thiên Sinh (8), Thiên Đố (8)
Nhân đạo: Chí Tôn Tiên Thai Cổ (Chí Tôn Tiên Thể)(9), Vạn Ngã (7), Kiên Trì (7), Tặc Nhân (6)
Luyện đạo: Thăng Luyện (9), Thủy Luyện (8)
Mộc đạo: Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên (9), Sâm Lâm (7), Thành Trúc (7), Mộc Nha (6)
Trí đạo: Trí Tuệ (8), Thái Độ (8), Đại Kinh (8), Ái Ý (7), Tự Ái (7), Trí Chướng (7), Giải Mê (6), Kim Cương Niệm (6) Mộng đạo: Như Mộng Lệnh (8), Tố Mộng (7), Mộng Giáp (7), Mộng Điệp (6)
Trụ đạo: Xuân Thu Thiền (8), Hối(8), Xuân(8), Hạ(8), Tự Thủy Lưu Niên(8), Niên(8), Dĩ Hậu(8), Nhất Sát(8), Na Thời(8), Giang Sơn Như Cố(8), Nhân Như Cố(8), Thu(7), Đông(7), Nhật(7), Thời Ẩn(7), Thời Châm(7), Tảo Thu(7), Trung Thu(7), Vãn Thu(7), Nhật Tử(7), Nguyệt Tử(7), Nhất Tuần(6), Tạc Nhật(6), Luy Niên(6), Trụ Miêu(6), Nguyệt ( chưa rõ chuyển số)
Khí đạo: Lực Khí (6)
Thâu đạo: Thâu Sinh (8), Đạo Tặc (8), Thâu Tập (chưa rõ)
Biến hóa đạo: Biến Thông (8), Biến Dị (8), Ngạnh Can (8), Biến Hình (7), Long Tức(7), Long Lân(7), Bặc Quái Quy Bối(7)
Luật đạo: Giới(8), Gia(8), Trấn(8), Tỏa(8), Hạn(8), Khứ (8), Đại(7), Nhất(7), Tam(7), Thất Quan (7), Chính Thường(chưa rõ)
Vận đạo: Cẩu Thỉ Vận(8), Khí Vận(8), Sát Vận(8), Liên Vận(8), Thời Vận(8), Vận Trù (8), Chiêu Tai (cho bên ngoài mượn) (7)
Lực đạo: Năng Lực(8), Định Lực (8), Long Lực (7), Ngã Lực, Bạt Sơn, Vãn Lan (6)
Hồn đạo: Hồn Thú Lệnh(8), Hoán Hồn(7), Sưu Hồn(7), Nhiếp Hồn(7), Tịnh Hồn (6)
Kiếm đạo: Tuệ Kiếm (8), Phi Kiếm(7), Lãng Kiếm(7), Kiếm Độn(7), Kiếm Mi (7)
Nô đạo: Nghĩ Huyệt (8), Nô Thú(6), Bạch Diện Nghĩ Hậu (6)
Thủy Đạo: Đại Lãng(8)
Âm đạo: Linh Âm (8)
Lôi đạo: Lôi Điện (8)
Vũ đạo: Định Tiên Du(7), Trấn Vũ(7), Hành Không(7), Định Không (7)
Tín đạo: Tín Phong(7), Danh Cương(7), Thi Bích (7), Đạo Khả Đạo(6),Đề Cương (chưa rõ)
Thổ đạo: Địa Mạch (8), Lãnh Thổ (7) Hoàng Sa (6)
Thực đạo: Nấu, Đại Cật (7), Cật Hương (6)
Trận đạo: Trận Kỳ(8), Trận Linh (8), Trận Bàn (7)
Đao đạo: Nhận, Đao Sí (7) Huyết đạo: Huyết Bản (8), Huyết Mạch(7), Huyết Khí (7), Huyết Lô(6), Huyết Tích(6), Huyết Thệ (6)
Độc đạo: Phụ Nhân Tâm (6)
Kim đạo: Thiết Bích (6)
Viêm đạo: Xích Đồng Hỏa Nghĩ (6)

Tiên Cổ Ốc

Phương Nguyên đã tạo ra một Tiên Cổ Ốc kỳ diệu, kết hợp bốn nguyên tố chính là Cửu chuyển Thăng Luyện Cổ, Bát chuyển Thủy Luyện Cổ, Bát chuyển Hối Cổ, và Bát chuyển Huyết Bản Cổ, tạo nên một không gian luyện đạo siêu phàm. Trung tâm của Tiên Cổ Ốc này là một ao nước đỏ rực, nơi cung cấp môi trường lý tưởng để nâng cao hiệu quả luyện cổ và giảm thiểu tài nguyên. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được bảo quản an toàn trong Chí Tôn Tiên Khiếu, tránh bị phá hủy do sự xung đột của các đạo ngân.

Chử Vận Oa, một Tiên Cổ Ốc khác, chuyên về Vận đạo, là một nồi lớn mạ vàng với hình tượng rồng, dùng để chế tạo và tái tạo khí vận mới theo ý muốn của người sử dụng, đại diện cho sự tinh hoa của Vận đạo.

Tặc Sào là một Tiên Cổ Ốc với năng lực Thâu đạo, có khả năng sử dụng một phần tài năng Thâu đạo để tiêu hao tài nguyên của kẻ khác và sau đó lấy cắp đạo ngân từ bên ngoài, biến chúng thành tài nguyên của mình.

Cuối cùng, Can Mệnh Phân Điện là một Tiên Cổ Ốc thuộc về Biến hóa đạo, tạo ra từ Can Mệnh đại trận, tập trung vào việc củng cố và tăng cường sức mạnh cho các Cổ Tiên, giúp họ trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn trong chiến đấu và tu luyện.

Trên đây là thông tin chi tiết về Cổ Nguyệt Phương Nguyên trong Cổ Chân Nhân. Nếu các đạo hữu có thắc mắc gì về bài viết này thì có thể liên hệ Gaming để được giải đáp.
5/5 - (1 bình chọn)
Leave a Comment

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...